Toimenpideohjelma vuosille 2022-2027

​​​​​Tiedoksi:
Yhdistyksemme on lähettänyt ELYyyn 17.4.2020 alla olevan vastauksen tulevista suunnitelmista:

Vastaanottaja
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Yli-tarkastaja Sanna Kipinä-Salokannel

Vastaus pyyntöönne koskien Kiskon Kirkkojärven hoitoyhdistyksen kunnostustoimenpiteiden vesienhoitosuunnitelmaa ja toimenpideohjelmaa vuosille 2022-2027: Kasvillisuuden ja kalakannan hoito sekä ylläpito ja muut toimenpiteet

  1. Järven ravinnekuormitukseen ja puhdistumiseen liittyvät toimenpiteet

Järven ravinnekuormituksen vähentäminen suuressa mitassa voi tapahtua vain maa- ja metsätalouden yrittäjien suopealla avulla sekä julkisella tuella. Tavoitteena on mm. kasvattaa paikallisten yrittäjien kiinnostusta peltojen ja metsien maaperärakenteen ja maanmuokkaustapojen muuttamiseksi. Verkottuminen luonnonsuojelun ja maa- ja metsätalouden intressiryhmiin, viranomaisiin ja koulutusta tarjoaviin tahoihin on osa toiminnan tapaa. Kesäkausien toiminta on myös mahdollisuus paikallisille yrittäjille.

Kiskon Kirkkojärvestä julkaistujen selvitysten ja tutkimusten saattaminen helposti löydettävään digitaaliseen muotoon. Tämän tiedon jakaminen helposti ymmärrettävään muotoon eri intressiryhmille.

Seurataan vesistön tilaa.

Arvio kustannuksista 5 000 €/v.

  1. Järviruokon- ja muun kasvillisuuden niitto estämään järven rehevöitymistä ja umpeutumista.

Hoitoyhdistys hyödyntää VALONIAN tekemää suunnitelmaa perustana Kirkkojärven ruokon leikkuulle. Sitä suoritetaan jo aloitetun Ruoko-Kala hankkeen nimissä ja kahdessa ensimmäisessä hankevaiheessa todennetuin optimaalisin leikkuu- ja korjaustekniikoin. Leikkuumateriaalin käyttöä kompostoitumalla lannoitteena hoitoyhdistys pyrkii edistämään, jotta peltomaan rakenne paranisi.

Arvio kustannuksista 25 000 €/v.

  1. Kalakantojen hoitamiseen, vastuullisen vapaa-ajan kalastuksen edistämiseen ja särkikalojen käytön lisäämiseen liittyvät toimenpiteet.

Toiminnan perustana oleva Kirkkojärven kalaston rakenteen selvitys koeverkkokalastuksena osuu kauden 2022-27 alkuun. Edellinen on tehty v. 2015.

– Vastuullinen vapaa-ajankalastus ja oikein suunniteltu ja sen mukaan toteutettu hoitokalastus ovat toiminnan kaksi periaatetta.

– Hoitokalastusta hoitokunta pyrkii suorittamaan ammattimaisten kalastajien ja kalatalouden koulutuslaitosten kanssa yhteistyössä, joka mahdollistaa särkikalan teollisen hyötykäytön ihmis- ja eläinravintona.

– Vapaa-ajan kalastuksen vastuullisuutta lisätään jakamalla tietoa ja valvomalla kalastusta kalastusluvista, petokalojen pyyntimitoista, verkkojen solmuväleistä, saaliin oikeasta käsittelystä ja pyydysten merkinnästä. Järjestön kotisivuilla ja tapahtumien yhteydessä hoitoyhdistys tarjoaa lisäksi tietoutta yhtäällä särkikalojen hyödyntämisestä ravintona ja toisaalla syventämällä tietoutta esimerkein ja reseptivalikoimin.

– Kiskonjoen Koskenkosken ja Hålldamin säännöstelypatoihin v. 2020 rakennettavat kalatiet ovat ensimmäinen askel pyrkimykselle mahdollistaa Kiskon Kirkkojärvi ja edelleen koko Kiskonjoen-Perniönjoen vesistöalue vaelluskalakantojen elinalueeksi. Tämä vaatii tiivistä yhteistyötä muiden hoitoyhdistysten, kalatalousalueen, järjestöjen ja viranomaisten kanssa.

Arvio kustannuksista 15 000 €/v