Tietosuojaseloste

Kiskon Kirkkojärvi ry

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö Rekisterinpitäjä: Kiskon Kirkkojärvi ry Osoite: Kivenhakkaajankatu 2 A 9, 00150 Helsinki Puhelin: +358 44 759 9717 Yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava: Markku Marttinen
2. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt Asiakasrekisteri. Rekisterissä käsitellään yrityksen asiakastietoja.
3. Henkilötietojen käsittelynkäyttötarkoitus Rekisterin käyttötarkoituksena on jäsenrekisterin ajantasainen hallinta ja ylläpito. Rekisteriä käytetään yhdistyksen kannalta tärkeiden viestien lähettämisessä. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
4. Rekisterin tietosisältö Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenten yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:
 • Rekisteröidyn  nimi
 • Rekisteröidyn osoite ja kotipaikka
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
5. Säännönmukaiset tietolähteet Yhteystiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään.
6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva Yhdistyksen asiakkaiden yhteystietoja säilytetään Kiskon Kirkkojärvi ry:n asiakasrekisterissä. Rekisteri on tallennettuna ainoastaan yhdistyksen käytettämän tietokoneen kiintolevylle ja sen varmuuskopioihin. Tietoihin ei pääse käsiksi internetin välityksellä. Henkilötietoihin pääsy on rajattu, eikä tietoja luovuteta muille toimijoille. Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistykden jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti 12 kuukautta. Kaikki manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Rekisteriin talletetut tiedot eivät ole säädetty salassa pidettäviksi. Rekisteritiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Yhdistyksen käytössä oleva tietokone on suojattu. Yhdistyksen sähköpostiohjelma tallentaa yhdistykselle tulleiden ja lähetettyjen viestien sähköpostiosoitteet. Sähköpostien palvelimen tietoturvasta huolehtii luotettava palveluntarjoaja.
7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot Henkilötietoja säilytetään ainoastaan yhdistyksen sisäisessä järjestelmässä johon ei ole pääsyä internetin välityksellä. Henkilötietoja ei luovuteta muille toimijoille.
8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Yhdistys ei käytä yhteystietojen käsittelyssä tai sen siirrossa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella olevia palveluja, eikä tietoihin anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi.
9. Henkilötietojen säilytysaika Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti 12 kuukautta.
10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus Rekisteröidyllä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa, milloin tahansa:
 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat yrityksen käsittelemät henkilötiedot
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
 • vaatia henkilötietojensa poistamista
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on yhdistyksen oikeutettu etu
 • saada henkilötietonsa sähköisessä muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot yritykselle. Yritys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.
Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö-kohdanyksi (1) mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
12. Yhteydenotot Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä rekisterin ylläpitäjän sähköpostiin k.markku.j.marttinen(at)gmail.com Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen: Kiskon Kirkkojärvi ry Kivenhakkaajankatu 2 A 9, 00150 Helsinki
13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 6.10.2023.