Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys on käynnistänyt Salon järvet-hankkeen, jossa Kiskon Kirkkojärven hoitoyhdistys on mukana. Hanke käynnistyy vuonna 2024.

 

Salon järvet-hanke

Toimintasuunnitelma ja ohjeistus yhdistyksille

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry toimii mahdollisen (jäljempänä LSVSY) Salon järvet hankkeen toteuttajana (rahoitus ja hallinto). Hankkeeseen kuuluu kolme osioita:
1. Vesistön tilan nykytilan selvitys ja päivitystyön aikaisemmin laadittuihin suunnitelmiin ja raportteihin.
2. Paikkatietoihin perustuva järvikohtainen kunnostussuunnitelma. Kunnostussuunnitelma sisältää vesiensuojelutoimenpiteitä sekä itse vesistössä että sen valuma-alueella. Malleja löytyy LSVSY:n WWW-sivuilta https://www.lsvsy.fi/ry/arkisto/raportit-ja-julkaisut/. Käykää tutustumassa.
3. Yhdistyksille ja ranta-asukkaille järjestettäviä vesiensuojeluun ja kunnostukseen liittyviä koulutuksia ja verkostotilaisuuksia (aiheina mm. rahoitus, hankesuunnittelu, omaehtoiset seurannat… ja aiheet, jotka paikallisyhdistykset pitävät tärkeinä).

A. Vedenlaatu- ja muut seurannat
1. Järvivesitutkimukset
Näytteet otetaan kolme kertaa hankkeen aikana: 1. kesänäyte, 1. talvinäyte ja 2. kesänäyte.
Näytesyvyyksiä on pinta ja pohja.
Näytteistä analysoidaan kokonaisfosfori ja -typpi, a-klorofylli ja pohjasta myös happipitoisuus.
Järviltä, joilta on jo olemassa jokavuotista valtionhallinnon omaa tai velvoitetarkkailuseurantaa, näillä järvillä voidaan perinteinen vedenlaatuseuranta korvata/räätälöidä omanlainen seuranta mm. kasviplankton-, pohjaeläinseurannalla tai pohjasedimenttitutkimuksilla.
Tähän työosuuteen kuuluu aina paikallisyhdistyksen talkootyöosuus vedenlaatunäytteenotossa (ns. soutuapu ja venelaina).

2. Kuormitustutkimukset
Kuormitustutkimukset sisältävät laskennallisen kuormitusarvion perustuen maankäyttömuotoihin ja ominaiskuormituslukuihin. Tämän lisäksi tehdään ojavesitutkimukset (ainevirtaama), joissa tutkitaan 3-7 tutkimuskerralla vedenlaatua (kokonaisravinteet ja kiintoaine) ja virtaamaa suurimmista uomista. Ainevirtaamalaskennalla korjataan teoreettista kuormitusta. Kuormitustutkimus sisältää myös kuormitusvähennystavoitteet.

3. Muut tutkimukset
– vesikasvillisuustutkimukset
– syvyyskartoitukset
– pohjasedimenttitutkimukset
– linnustoselvitykset (Natura-alueet tai lintuvesien suojelukohteet)
Tähän työosioon paikallisyhdistykset voivat osallistua mahdollisuuksien mukaan.

B. Kunnostussuunnitelmat
Kunnostussuunnitelmat perustuvat olemassa oleviin paikkatietoihin (metsävarat, peltotiedot, eroosiomalli, maaperätiedot, suojelualueet jne.) ja valuma-alueella ja vesistössä tehtyihin maastokartoituksiin.
Osioista A ja B muodostuu raportti, joka on järvikohtainen tai yhdistyskohtainen, jos yhdistyksellä on useita järviä toimialueella.

C. Ympäristötietoisuus ja koulutusosio
Yhdistyksille ja ranta-asukkaille järjestettäviä vesiensuojeluun ja kunnostukseen liittyviä koulutuksia ja verkostotilaisuuksia (aiheina mm. rahoitus, hankesuunnittelu, omaehtoiset seurannat… ja aiheet, jotka paikallisyhdistykset pitävät tärkeinä).

Yleistä
Hankkeen rahoitus koostuu julkisesta rahasta ja yksityisestä rahasta (LSVSY ja paikallisyhdistykset) sekä talkootyöstä. Hankesuunnitelmaa on päivitetty uusien rahoitusohjeiden mukaisesti yleiskulujen ja paikallisyhdistyksien omarahoitusosuuksien osalta. Paikallisyhdistysten rahallista ja talkootyöosuutta on laskettu (2200 € ja 3780 €).
Jokaisen paikallisyhdistyksen, joka on ilmoittautunut alustavasti hankkeeseen, on laskettu järven lähivaluma-alueen ja ekologisen luokan (kertoimella ei luokiteltu 1,3, välttävä 1,2 ja tyydyttävä 1,1 ja hyvä ja erinomainen 0) mukaan rahalliset ja talkootyökustannukset. Koska rahalliset ja talkootyökustannukset nousivat osalla suurista järvivaluma-alueista korkeiksi niin tämän takia asetettiin rahalliselle panokselle ala- ja yläraja. Pienten järvivaluma-alueiden maksuluokka on 30 € ja yläraja on 1000 €. Talkootöillä vastaava on 120 € ja 500 €. Jokainen yhdistys saa omarahoituksen kustannusarvion ennen päätöksen tekoa.
Paikallisyhdistyksien tulee tehdä omassa yhdistyksessä päätös osallistumisesta Salon järvet hankkeeseen kesä ja alkusyksyn 2023 aikana (viimeistään 15.9.2023).Paikallisyhdistyksen tulee miettiä, mihin osioihin haluaa osallistua ja tehdä virallinen päätös osallistua hankkeeseen oman yhdistyksen sääntöjen mukaan. Yhdistyksen tulee päättää, osallistuuko kaikkiin kolmeen työosioon A-C vai pelkästään A/C tai B/C tai valita itselleen sopiva työosio. Jos päättyy ottamaan voin osan työpaketista, pitää hankkeen kustannuslaskentaa muuttaa. Yhdistysten toivotaan ilmoittavan LSVSY:lle, tarkemmin työosioita he haluavat ottaa hankkeeseen.
Kun paikallisyhdistykset ovat tehneet päätöksensä, LSVSY:ssä laaditaan lopullinen hankesuunnitelma, ja yhdistyksen hallitus päättää hankkeen hakemisesta. Tämän jälkeen paikallisyhdistyksen sitoutuneen osallistumaan hankkeeseen ja sen kustannuksiin. Paikallisyhdistykset ja LSVSY laatii yhdessä kirjallisen sopimuksen hankekumppanuudesta.