Kiskon Kirkkojärven tyypittelyn ja ekologisen tilaluokan tarkistaminen

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Kiskon Kirkkojärven tyypittelyn ja ekologisen tilaluokan tarkistaminen

Pyydän, että Varsinais-Suomen ELY-keskus tarkistaa Kiskon Kirkkojärven järvityypin ja ekologisen tilaluokan sekä aika-arvion järven hyvän ekologisen tilan saavuttamisesta.

Järvien tyypittelystä

Suomen pintavedet on jaettu maantieteellisten ja luonnontieteellisten ominaispiirteiden mukaan eri tyypeiksi. Pintavesityyppejä on kaikkiaan 35, joista 13 on järvityyppejä.

Tyypittelyä tarvitaan pintavesien ekologisen tilan arvioinnin pohjaksi. Tyypittelyn avulla kullekin vesistölle voidaan asettaa tilaa koskevat tavoitteet ja ekologisen luokituksen luokkarajat sen mukaan, millaiset ovat vesistön luontaiset ominaisuudet.
Ekologisessa luokittelussa pintavedet jaetaan jokiin, järviin ja rannikkovesiin ja tyypitellään luontaisten ominaisuuksiensa mukaan eri pintavesityyppeihin. Tyypittelykriteereitä ovat järvissä pinta-ala, keskisyvyys ja luontainen väriarvo. Tyypittely on olennainen osa ekologista luokittelua, sillä kullakin pintavesityypillä on omat vertailuarvonsa, johon järven tilaa verrataan.
Suomen järvien tyypittely perustuu nähdäkseni Syken raporttiin: Pintavesien tilan luokittelu- ja arviointiperusteet vesienhoidon kolmannella kaudella (2019). Suomen uhanalaisten luontotyyppien luokittelukuvaukset löytyvät puolestaan tästä linkistä https://luontotyyppienuhanalaisuus.ymparisto.fi/lutu/#/
Kiskon Kirkkojärven tyyppi ja ekologinen luokka

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen laatiman Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesien hoidon toimenpideohjelman 2022-27 mukaan Kiskon Kirkkojärvi on pintavesityypiltään matala humusjärvi ja se on pysynyt vuodesta 2016 lähtien laajaan aineistoon perustuvan ekologisen luokittelun mukaan tilaluokaltaan välttävänä. Järvi ei Varsinais-Suomen ELY-keskuksen mukaan tule saavuttamaan hyvää ekologista tilaa edes vuoteen 2027 mennessä.

Kiskon Kirkkojärven hoitoyhdistys on laatinut suunnitelman, jolla Kirkkojärvi pyritään saamaan hyvään ekologiseen tilaan vuoteen 2027 mennessä. Toimenpiteitä suunnitelmassa on kaikkiaan 17 kpl. Tässä yhteydessä on noussut esille onko Kirkkojärvi oikeassa järvityypissä.

Mielestäni Kiskon Kirkkojärvi on väärässä vertailutyypissä. Järvi kuuluu vesienhoidon pintavesien tyypittelyssä ja uhanalaisten luontotyyppien luokittelussa runsasravinteisiin järviin, jolloin myös järven ekologinen tilaluokka on väärä.

Kirkkojärvi on hyvin rehevä ja korkean kokonaisfosforipitoisuuden pitäisi olla ratkaisevaa myös tyypittelyssä. Kiskonjoen vesistöalueen monet muut rehevät järvet ovatkin luontaisesti ravinteikkaiden järvien tyypissä, vaikka esim. Omenojärvessä on korkea humuspitoisuus. Kirkkojärvi on lisäksi läpivirtausjärvi(viipymä vain 30 vrk), joten Kirkkojärveen tulevat joet määrittävät pitkälle järven veden laadun.

Kirkkojärvi on savisamea ja vain mesohumoosinen (30 – 90 MgPt/l ), kuten järvet yleensä Suomessa. Kirkkojärven väriluku pysyy kesäisin alle 40 MgPt/l. Veden väriluvun muutoksia tarkastellessa on otettava huomioon mittausmenetelmän muutos 2000-luvulla. Nykyisin käytetään absorbanssiin ( 410nm ) perustuvaa mittausta aikaisemman subjektiivisen komparaattorin sijaan. Vertailumittauksissa tällä nanometriluvulla ei ole saatu merkitsevää eroa komparaattoriarvoihin, mutta myös käytetyllä 420 nm:llä saadut luvut on jaettava 1,5:llä.
Kirkkojärvessä elää hyvin monimuotoinen kasvi- ja eläinlajisto, esim. tarkasti tutkittuja surviaissääskiä on noin 200 lajia, kun yleensä järvissä on alle 130 lajia (Paasivirta 2023). Valonian (2015) selvitysten mukaan järven vesikasvillisuus ja vesilintulajisto on hyvin monimuotoinen. Kirkkojärvellä yleisiä ja runsaita vesikasveja ovat järviruoko, ulpukka ja järvikaisla. Muita yleisiä ja/tai paikoin runsaita vesikasveja ovat järvikorte, lumme, osmankäämit, vesitatar ja isosorsimo. Järven kalastossa vallitsevat Kirkkojärven hoitoyhdistyksen Nordic-koekalastusten mukaan särkikalat, mutta esimerkiksikuhakanta on myös hyvin vahva. Järveä tulisikin pitää ravinteikkaan järven tyyppijärvenä.

Kiskossa 5.9.2023

Markku Marttinen, hydrobiologi (FM)
Puheenjohtaja
Kiskon Kirkkojärven hoitoyhdistys ry