Toimintasuunnitelma 2017-2018

Toimintasuunnitelma 1.6.2017 – 31.5.2018

Julkaistu: kesäkuu 29, 2017

Kiskon Kirkkojärven hoitoyhdistys ry

Toimintasuunnitelma ajalle 01.06.2017 – 31.05.2018

1) Yleistä

Tuleva tilivuosi järjestetään siten että aktiivista, taloudellisia kustannuksia aiheuttavaa, toimintaa vähennetään. Täten pääsee yhdistyksen uusi hallitus rauhassa tutustumaan tehtäväkenttään ja helposti luomaan oman tapansa toimia, ilman etukäteen asetettuja paineita.

2) Järveen kohdistuvat toimenpiteet

Järven tila on suhteellisesti ottaen vakaa. Yhdistykselle varataan mahdollisuus ruovikon hoitoon. Ulkopuoliselta urakoitsijalta tilataan ruovikon leikkuupalvelua 3 työpäivän verran. Samalla yhdistyksen jäsenet ja muut kiinnostuneet voivat osallistua talkoisiin.

On ollut keskustelua pienimuotoisesta omakustanteisesta koekalastuksesta, jossa tarkkailtaisiin särkikalakantoja.

Pyritään vaikuttamaan siihen, että kalastuksenvalvojat lisäisivät tarkastuksia järvellä. On ilmennyt, että järvellä liikkuu sellaisia venekuntia, jotka eivät noudata sääntöjä.

Järven kalastusalueiden rajat pyritään selvittämään. Samalla pyritään saamaan tietoa eri kalastusalueiden vastuuhenkilöistä ja heidän yhteystiedoistaan. Tiedot tullaan julkaisemaan yhdistyksen kotisivuilla.

Yhdistyksen hallitus pyrkii tulevana kautena reagoimaan nopeasti niihin mahdollisiin tilanteisiin, joita itse tapahtuu itse järvellä tai sen lähiympäristössä.

3) Kaivos ja jätevesiasiat

Hyypiänmäen kaivostoiminta on selkeästi laajentunut. Yhdistys joutuu olemaan edelleen valppaana ja tarkkailemaan tilannetta, sekä ryhtyä toimenpiteisiin, mikäli aihetta toimenpiteisiin syntyy. Huomiota kiinnitetään räjäytysten ja mahdollisten valumavesien vaikutukseen. Lisäksi tarkkaillaan kuljetuksissa leviävän kalkkipölyn määrää.

Jätevesipuhdistamo aiheuttaa jäsenistössä huolta. Yhdistys pyrkii resurssiensa puitteissa olemaan yhteydessä Salon kaupungin päättäviin elimiin yhteisen viemäröinnin saamiseksi.

4) Yhteydenpito jäseniin / tiedottaminen

Yhdistyksen kotisivut www.kiskonkirkkojarvi.fi on yhdistyksen pääasiallinen tiedotuskanava. Kotisivuille toivotaan runsasta käyttöä ja niille myös parannusehdotuksia. Jäseniltä toivotaan, että he aktiivisesti päivittäisivät sähköposti-osoitteensa kotisivujen kautta. Myös jäsenkirjeitä lähetetään, koska monelta jäseneltä saattaa puuttua nettiyhteydet.

Yhdistyksen jäsenmäärää pyritään lisäämään. Olisi myös tärkeää, että yhdistyksen jäsenet osoittaisivat omaehtoista aktiivisuutta ja tiedottaisivat hallitusta mahdollisista omista tarpeistaan ja ideoistaan.

5) Yhteydenpito sidosryhmiin

Yhdistys kertoo tapahtumista kotisivumme. Yhdistys osallistuu Kisko-päiville jakamalla tietoutta ja pyrkimällä laajentamaan järvialueen jäsenmääräänsä. Järveä mahdollisesti koskevat erilaiset viranomaishankkeet pyritään liittämään yhdistyksen kotisivuille niin että jäsenet voivat halutessaan mahdollisesti osallistua niihin. Pyritään parantamaan yhteistyötä muiden paikallisten yhdistysten kanssa. Lisäksi pidetään yhteyttä paikallisviranomaisiin. Talkoomuotoista toimintaa pyritään lisäämään.

6) Yhdistysten yhteinen sihteeri & hallituksen jäsenyys?

Pyritään yhä tutkimaan mahdollisuutta, että usealla Salon alueen yhdistyksellä olisi yhteinen sihteeri, jolle jokainen hieman maksaa. Sihteerin tehtävähän on kaikissa yhdistyksissä melkoisen samankaltaista. Yhdistystoiminnassa törmää yhä useammin viranomaistyyppiseen EU-rahoitteiseen hankkeeseen. Täten yhteydenpito on muuttunut työvoittoiseksi asiantuntijakontaktiksi. Byrokratia EU-hankkeissa on suhteellisen standardoitua. Tämä byrokratia vaatii yhdistykseltä erikoisosaamista. Yhteinen sihteeri olisi arvokas koska hänellä on tuo osaaminen, ja siten pääsisivät yhdistykset helpommin EU-hankkeisiin mukaan.

Pyritään muuttamaan yhdistyksen tilikausi kalenterivuodeksi. Tämä edellyttää sääntöjen muuttamista. Näin voisimme välttää mm. väärinkäsityksiä jäsenmaksujen maksamisessa.