Yhdistyksen säännöt

Kiskon Kirkkojärven hoitoyhdistys ry.

Säännöt

1 § Nimi, kotipaikka ja toimialue

Yhdistyksen nimi on Kiskon Kirkkojärven hoitoyhdistys ry, jota näissä säännöissä kutsutaan yhdistykseksi. Yhdistyksen kotipaikka on Salo. Yhdistyksen toimialue käsittää Kiskonjoen vesistön ja siihen kuuluvan Kirkkojärven

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vesiensuojelua toimialueellaan, estää Kirkkojärven rehevöitymistä, parantaa sen veden laatua ja edistää näin asukkaiden viihtyisyyttä.
1. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii kokoamaan Kirkkojärven vesiensuojelusta ja käytöstä kiinnostuneet yksityiset henkilöt ja yhteisöt keskitettyyn ja yhtenäiseen
toimintaan järven säilyttämiseksi puhtaana ja kelvollisena virkistys ja kalastuskäyttöön.
2. Kokoaa saatavissa olevia tietoja järven tilasta ja kaikista niihin vaikuttavista tekijöistä sekä teettää tarpeen mukaan tutkimuksia em. seikkojen selvittämiseksi.
3. Harjoittaa sekä suullista että kirjallista valistus- ja neuvontatoimintaa järjestämällä kokouksia ja esitelmätilaisuuksia;
4. Tekee esityksiä epäkohtien poistamiseksi;
5. Toimeenpanee vesienhoitotoimenpiteitä Kirkkojärven tilan parantamiseksi:
6. Pyrkii ehkäisemään ristiriitojen syntymistä alueensa vesiensuojelua ja -hoitoa koskevissa kysymyksissä;
7. Ylläpitää yhteyttä virastoihin, laitoksiin ja yhteisöihin, jotka käsittelevät vesien- ja luonnonsuojeluun ja vesien virkistyskäyttöön liittyviä asioita.
Yhdistyksellä on oikeus omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja hakea apurahoja toimintaansa varten.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet ja kunniajäsenet sekä kannattajajäsenet.
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä sellainen yksityinen henkilö, rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toimintamuodot.
Jäseneksi hyväksymisestä päättää johtokunta.
Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous johtokunnan esityksestä kutsua henkilön, joka erityisen ansiokkaasti on toiminut yhdistyksen päämäärien hyväksi. Kunniajäsenellä on samat oikeudet kuin varsinaisilla jäsenillä.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee ilmoittaa eroamisesta kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eron saanut jäsen on vapaa velvoitteistaan saman kalenterivuoden päättyessä.

Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä tai päämääriä tai muuten toiminnallaan vahingoittaa yhdistystä tai jättää erääntyneen jäsenmaksun maksamatta huomautuksesta huolimatta. Erotettu voi vedota päätöksestä yhdistyksen kokoukseen jättämällä kirjallisen valituksen johtokunnalle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.

5 § Jäsenmaksut

Jäsenen on näiden sääntöjen muista kohdista ilmenevien velvollisuuksien lisäksi suoritettava yhdistykselle yhdistyksen kokouksessa määräämät jäsenmaksut.

Johtokunta voi anomuksesta kokonaan tai osittain vapauttaa jäsenen yhdistyksen jäsenmaksusta sairauden, työttömyyden, asevelvollisuuden tai muun vastaan syyn perusteella.

6 § Muu varainhankinta

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä harjoittaa julkaisutoimintaa ja adressien sekä muiden alansa myyntituotteiden myyntiä, asianomaisella luvalla panna toimeen arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi hankkia ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta.

7 § Päätöksenteko

Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous ja toimeenpanovaltaa johtokunta.

8 § Yhdistyksen kokous

Yhdistys kokoontuu johtokunnan kutsusta vuosittain varsinaiseen kokoukseensa kesäkuun loppuun mennessä sekä tarpeen mukaan ylimääräisiin kokouksiin.

Yhdistys on kutsuttava ylimääräiseen kokoukseen, kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on kutsuttava koolle kuukauden kuluessa.

Varsinaisen kokouksen kokouskutsu on saatettava jäsenten tietoon viimeistään neljätoista (14) päivää ennen varsinaista kokousta ja seitsemän (7) päivää ennen ylimääräistä kokousta lähettämällä kutsu kirjeellä tai sähköisesti kullekin jäsenelle.

Asiat, jotka jäsenet haluavat kokouksessa käsiteltäväksi, on toimitettava johtokunnalle kirjallisesti vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa yksi (1) ääni.

Yhdistyksen kokouksissa on mahdollista ottaa käyttöön reaaliaikainen etäosallistuminen teknisen apuvälineen avulla. Harkintavalta etäosallistumisen tarjoamisessa yhdistyksen kokouksissa on yhdistyksen johtokunnalla.

Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa;
2. esitetään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunto;
3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille;
4. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle;
5. vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus ja maksuaika sekä toiminnantarkastajien palkkiot;
6. valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja erovuoroisten jäsenten tilalle jäsenet johtokuntaan seuraavaksi toimikaudeksi;
7. valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja;
8. päätetään asioista, joita johtokunta kokoukselle esittää tai joiden käsittelemistä yhdistyksen jäsen on kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta kirjallisesti johtokunnalle esittänyt.

9 § Johtokunta

Yhdistyksen johtokuntaan kuuluu yhdistyksen jäsenten keskuudesta valittava puheenjohtaja sekä 4−6 jäsentä ja 0−2 yleisvarajäsentä. Varajäsenet kutsutaan paikalle äänimäärän tai yhdistyksen kokouksen muutoin määräämässä järjestyksessä.

Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Muut Johtokunnan jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi, ja heistä on puolet vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä vuotena erovuoroisuus määräytyy arvan perusteella ja sen jälkeen vuorojärjestyksessä. Mikäli joku johtokunnan jäsen on estynyt ottamasta osaa johtokunnan työhön, voi yhdistyksen kokous valita hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimiajaksi.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa yhdistykselle sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet johtokunnan jäsenistä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Johtokunta voi asettaa tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia.

Johtokunnan päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetusta äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä pyytää.

Johtokunnan tehtävänä on
1. hoitaa yhdistyksen asioita sääntöjen ja yhdistyksen kokousten mukaan;
2. edustaa yhdistystä;
3. hoitaa yhdistyksen varoja, arkistoa ja muuta omaisuutta sekä periä jäsenmaksut;
4. pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä;
5. valmistaa yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiakirjat;

10 § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai kaksi johtokunnan jäsentä yhdessä tai yksi johtokunnan jäsen yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

11 § Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi ennen yhdistyksen kokousta. Toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos kolme neljäsosaa (¾) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä asiaa kannattaa. Sääntöjen muutokset on rekisteröitävä.

Yhdistyksen purkaminen tapahtuu, jos sitä koskeva päätös on tehty kahdessa (2) perättäisessä vähintään kuukauden väliajalla pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja vähintään kolme neljäsosaa (¾) äänestyksessä annetuista äänistä on kannattanut purkamista.

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen jäljellä olevat varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

 

13.12.2017 Voimassaolevat säännöt

© Patentti- ja rekisterihallitus. Tämä tietokanta päivitetty 12.01.2018 08:58