Edunvalvonta

Kiskon Kirkkojärven hoitoyhdistyksen tarkoituksena on edistää Kirkkojärven ja sitä ympäröivän vesistön vesiensuojelua, estää Kirkkojärven rehevöitymistä, parantaa sen veden laatua ja edistää näin asukkaiden viihtyisyyttä. Yhdistyksen tärkeimpänä toimena on edistää aktiivisesti Kirkkojärven hoitosuunnitelman toteutumista, jotta Kirkkojärven tila saadaan kohenemaan.

Monet ihmistoiminnot ovat heikentäneet ja heikentävät edelleen Kiskonjoen vesistön ja Kiskon Kirkkojärven tilaa. Hoitoyhdistys valvoo yhdistyksen etua pyrkimällä aktiivisesti parantamaan Kirkkojärven tilaa ja torjumalla järven ja vesistön tilaa heikentäviä hankkeita. Näihin yhdistys reagoi mm. laatimalla lausuntoja, vaatimuksia,  valituksia ja tiedotteita, osallistumalla erilaisiin tapahtumiin ja tapaamalla päättäjiä.

Yhdistys pitää erittäin tärkeänä myös lisätä tietoa Etelä-Suomen arvokkaimpiin kuuluvasta  jokivesistöstä ja sen keskusjärvestä Kirkkojärvestä. Tietoa on oltava tarjolla myös näiden vesialueiden suojelun ja kunnostusten keinoista. Nämä yhdistyksen uusitut kotisivut pyrkivät omalta osaltaan tarjoamaan tietoa edellä mainituista asioista.

aluehallintovirasto

Aluehallintoviraston päätös Toijan jätevedenpuhdistamon uudeksi ympäristöluvaksi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Toijan jätevedenpuhdistamon uudeksi ympäristöluvaksi annettiin 12.5.2023. Lupa on voimassa 31.12.2027 saakka. Päätöksen lupaehdot ovat  hyvin pitkälle Kirkkojärven ...

Aloite Kiskon Kirkkojärven säännöstelyn kehittämiseksi nykyistä ennustettavammaksi ja luonnonmukaisemmaksi

Kiskon Kirkkojärven hoitoyhdistyksen aloite Kiskon Kirkkojärven hoitoyhdistyksen tarkoituksena on edistää vesiensuojelua toimialueellaan, estää Kirkkojärven rehevöitymistä, parantaa sen veden laatua ja ...
Aijalan kaivos

Aloite Aijalan ja Metsämontun kaivosten kaivannaisjätealueiden kunnostamiseksi

Kiskon Kirkkojärven hoitoyhdistyksen aloite Kiskon Kirkkojärven hoitoyhdistyksen toimialue käsittää Kiskonjoen vesistön ja siihen kuuluvan Kiskon Kirkkojärven. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ...
ELY

Kiskon Kirkkojärven tyypittelyn ja ekologisen tilaluokan tarkistaminen

Varsinais-Suomen ELY-keskus Kiskon Kirkkojärven tyypittelyn ja ekologisen tilaluokan tarkistaminen Pyydän, että Varsinais-Suomen ELY-keskus tarkistaa Kiskon Kirkkojärven järvityypin ja ekologisen tilaluokan ...
aluehallintovirasto

Liipolanlahden säännöstelypadon osittainen purkaminen

Fiskars Oyj Ab on päättänyt hakea vesilain mukaista lupaa pohjapadon rakentamiseksi Liipolanlahteen. Pohjapadolla on tarkoitus korvata nykyinen säännöstelypato, jolla säännöstellään ...
ELY

Ehdotus Kiskon Kirkkojärven vesistötarkkailuohjelmaksi

Varsinais-Suomen ELY-keskus on pyytänyt yhdistykseltä lausuntoa asiakohdassa mainitusta ohjelmaehdotuksesta, jonka Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy on laatinut 14.7.2023. Kiskon Kirkkojärven ...
ELY

Aloite Toijan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttamiseksi, Salo

Varsinais-Suomen ELY-keskus on tehnyt aluehallintovirastoon asiakohdassa mainitun aloitteen, jossa Toijan jätevedenpuhdistamon ympäristölupa ja lupa jätevesien johtamiseen Kirkkojärveen myönnetään määräajaksi vuoden ...
ELY-etelapohjanmaa

Lausunto ehdotuksista Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitosuunnitelmaksi sekä Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesienhoidon toimenpideohjelmaksi vv. 2022-27

Vesienhoidon suunnittelua ohjaa EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi, joka on pantu toimeen kansallisella lainsäädännöllä. Vesienhoidon tavoitteena on saada joet, järvet, rannikkovedet ja ...
salo-kaupunki

Salon tulee panostaa ainutlaatuiseen vesistöönsä

Salon kaupungin alueella sijaitseva Kiskonjoen-Perniönjoen vesistö on Varsinais-Suomen toiseksi suurin ja runsasjärvisin. Se laskee Saaristomereen Särkisalon Laukanlahdessa. Valuma-alue kattaa pääosin ...

Toijan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen – muistutus

Vesienhoidon valtakunnallisen tietopalvelun sivustoilla eTPO.fi on tietoa mm. Kiskon Kirkkojärvestä ja toimenpiteistä järven tilan kohentamiseksi. Suoraan vesimuodostumaan kohdistuvan toimena on ...